2 Leden Raad van Toezicht - uur - Tilburg

ALGEMEEN
In 2019 bestaat ContourdeTwern 75 jaar. De nieuwe organisatie bouwt voort op de tradities van haar voorgangers.
De doelstelling is als volgt omschreven:
De stichting stelt zich als doel het stimuleren van vrijwillige inzet, het bevorderen van welzijn en het verrichten van zorg in het werkgebied van de stichting, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en uitvoeren danwel doen uitvoeren van diensten op de gebieden van welzijn en zorg ten behoeve van bewoners en bewonersgroepen van diverse buurten en wijken binnen het werkgebied van de stichting.
ContourdeTwern is diepgeworteld in de sociale basis van 16 gemeenten. Gewerkt wordt in alle gemeenten in Midden – Brabant, Dordrecht, Krimpen aan de IJssel en Boxtel. Het centraal bureau is gevestigd in Tilburg. Bij de organisatie werken circa 500 medewerkers en circa 5500 vrijwilligers.

 

Visie
ContourdeTwern is een organisatie met een maatschappelijke missie. Ieder mens telt mee en moet de kans moet krijgen mee te doen. Daarom helpt ContourdeTwern mensen en buurten bij het oplossen van kleine en grote vragen. Dat doen ze met al hun kennis en middelen, maar vooral met bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Samengevat in het motto: Nooit alleen. 
De volgende vier kernwaarden zijn de pijlers van het beleid, ze zijn de essentie van de organisatie en geven richting aan het doen en laten.


1. Hart voor Vrijwilligers
CountourdeTwern is op weg naar een samenleving waarvan het hart bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap. Alles wat de organisatie doet, wordt samen met vrijwilligers gedaan. ContourdeTwern ondersteunt andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken: door het bieden van informatie, advies en scholing en het leggen van slimme verbindingen met vrijwil-ligersorganisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de grote verscheidenheid aan vrijwilligers en initiatieven van actieve burgers.


2. Samenredzaamheid
Mensen zijn van nature sociale wezens. Ze komen het best tot hun recht als ze hun krachten en talenten kunnen aanboren in contact met anderen.
ContourdeTwern is er voor mensen die, tijdelijk of struc¬tureel, een steuntje kunnen gebruiken.
In de benadering van ContourdeTwern wordt uitgegaan van wat mensen wél kunnen. Mensen worden gemotiveerd om hun talenten en passies te onderzoeken en die in te zetten ten behoeve van zich¬zelf en anderen. Die inzet krijgt vorm in een grote di¬versiteit aan diensten. De leefwereld van kinderen, jon-geren, gezinnen, mensen in armoede, ouderen, mensen met beperkingen, is zeer uiteenlopend. Er wordt steeds uitgegaan van de unieke behoefte van elk mens.
Door een vraag aan te pakken in samenhang met de sociale omgeving (vrienden, buren, familie), wordt gewerkt aan duurzame oplossingen. Dit wordt samen¬kracht genoemd. Binnen sociale verbanden worden indivi¬duen en hun omgeving versterkt.
Samenkracht krijgt ook vorm in het samenkomen van mensen in wijk- en dorpsaccommodaties. Het beheer van wijkaccommodaties door bewoners wordt door ContourdeTwern gestimuleerd. Centra zijn bovendien ideale broedplaatsen voor sociale activering, leerwerk, activiteiten en stages.

 

3. Weten van Wijken
ContourdeTwern is kenner van wijken, de mensen die er wonen en de organisaties die er actief zijn, men weet wat er leeft en speelt. Waar de hangplekken zijn en welke problemen er zijn in de wijk, waar de energie zit en waar er kansen liggen. In het handelen wordt de leefwereld als uitgangspunt gehanteerd. De medewerkers van ContourdeTwern zijn zichtbaar aanwezig en gaan eropaf. De kracht zit ‘m erin dat men in alle werkgebieden de lokale eigenheid herkennen en benutten en kunnen combineren met organisatie brede nieuwe in¬zichten en innovaties op een efficiënte schaalgrootte.
Maar men weet ook wanneer ze moeten wijken in de betekenis van: loslaten, overdragen aan bewoners of doorverwijzen naar de eerste of tweede lijn.
ContourdeTwern kent de wijken door en door. Die ken¬nis wordt verdiept, toegankelijk gemaakt en gedeeld. Deze kennis wordt gekoppeld aan kennis van anderen. Om daarmee wijkanalyses te maken die haarscherp de ontwikkelingen schetsen. Analyses waarmee op¬drachtgevers goed beleid kunnen maken.


4. Sterk in Netwerken
Samenleven kun je niet in je eentje. Daarom verbindt ContourdeTwern mensen met organisaties, wijknetwer¬ken en ondernemers. Er wordt gebouwd aan stevige samenle¬vingsverbanden, ofwel aan een sterke civil society. Men richt zich op zowel individuen als groepen. De focus reikt verder dan alleen kwetsbare burgers. Bij alles wat gebeurt wordt gezocht naar de kracht van mensen.
ContourdeTwern richt zich ook op mensen die wel hun eigen boontjes kunnen doppen, op bedrijven en maat¬schappelijke organisaties: ze worden geactiveerd en er wordt een appel gedaan op hun solidariteit. 


Uitdaging
De komende jaren staat de organisatie voor een aantal uitdagingen. Dit zijn onder andere;
• Het behouden van de stevige positie in de sociale basis van de 16 gemeenten waarvoor gewerkt wordt. Dit vraagt om wendbaarheid om in te kunnen spelen op de lokale vraagstukken in die gemeenten.
• Het versterken van de preventieve aanpak om de kosten voor zorg en hulpverlening voor de gemeenten passend te houden met de beschikbare budgetten. Dit vraagt om nauwe afstemming met de lokale sociale teams en de partijen die daarin verenigd zijn.
• In samenhang met de andere partijen in de sociale basis komen tot verbindingen en het organiseren van een gezamenlijke aanpak die recht doet aan de vraagstukken die actueel zijn in de buurten , wijken en dorpen waar gewerkt wordt.

 

De organisatie
ContourdeTwern werkt volgens de zorgbrede Governance code en kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.
De uitvoering van het primaire proces krijgt van onderaf vorm door uitvoerende teams, die op de lokale maat worden georganiseerd. Deze teams zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van dienstverlening in een regio en worden aangestuurd door een Manager. Samen met de Bestuurder vormen deze Managers en de Manager Bedrijfsvoering het Managementteam.


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht, met in totaal 5 leden speelt een belangrijke rol in het adviseren van de Bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.
ContourdeTwern gaat in haar beleid te werk volgens de principes van corporate governance waarbij de Governance Code Sociaal Werk als uitgangspunt wordt genomen.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. De Bestuurder bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Toezicht ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de Bestuurder.
De Raad van Toezicht van ContourdeTwern is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheid en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De Raad hecht aan diversiteit in zijn samenstelling. De Raad van Toezicht werkt met twee commissies; een audit- en remuneratiecommissie.

 

Algemene kenmerken leden Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht hebben algemene bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten. Zij zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken.
Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en die in het sociale domein in het bijzonder.
Het generieke  profiel voor een Lid van de Raad van Toezicht is als volgt:
• affiniteit met het sociale domein in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving;
• ruim strategisch inzicht;
• het vermogen en de attitude om de bestuurder een klankbord te bieden, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden;
• het vermogen om het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen;
• het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aangelegenheden die op
bestuurlijk niveau aan de orde zijn;
• voldoende beschikbaarheid.
Competenties
Belangrijke algemene competenties zijn:
• teamgeest
• strategie/visie
• adviseur
• communicatief/sociaal vaardig
• kritisch-analytisch oordeelsvermogen
• verbindend
• proactief.

 

Specifiek profiel voor de nieuwe leden Raad van Toezicht
Conform het rooster van aftreden ontstaan er twee vacatures voor een Lid Raad van Toezicht.
Voor deze posities binnen de Raad komen we graag in contact met kandidaten die beschikken over de volgende deskundigheden:


Een lid met financieel-economische kennis en expertise
Een kandidaat die:
• Beschikt over een brede relevante kennis en ervaring op het gebied van financiën, zodanig dat hij/zij de financiële cijfers kan interpreteren en nadrukkelijk verder kan kijken dan de cijfers.
• Functioneert als kritisch klankbord op financieel gebied.
• Vanuit een helicopterview financiële ontwikkelingen kan interpreteren en inzicht heeft in de strategische implicaties hiervan voor ContourdeTwern op de lange termijn.


Een lid met bestuurlijke ervaring in het sociaal domein
Een kandidaat die:
• Beschikt over relevante kennis van het sociale domein.
• Op basis van kennis en ervaring een effectieve bijdrage levert aan de maatschappelijke innovatie van de organisatie.
• De meerwaarde en de impact van de dienstverlening voor de cliënten kan inbrengen en vertalen naar het strategisch perspectief van ContourdeTwern.
• Op basis van ervaring en het gevoel voor maatschappelijk ondernemerschap kansen ziet voor ContourdeTwern.


Gezien het streven naar diversiteit stelt de Raad het op prijs dat vooral ook kandidaten met een migratie achtergrond reageren. Gelet op de huidige samenstelling worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te solliciteren.
Voor een van de twee te werven leden geldt dat hij/zij dient te beschikken over een voor de organisatie relevant Tilburgs netwerk.


Honorering
De Raad van Toezicht van ContourdeTwern vergadert minimaal zes maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren. De vergaderingen vinden doorgaans op maandagavond plaats.
Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door de organisatie een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De bezoldiging is conform de richtlijnen Sociaal Werk en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

 

Procedure
Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.
De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht van ContourdeTwern. Met deze commissie vinden de 1ste gesprekken plaats op donderdag 19 september 2019. Vervolgens vindt een kennismaking plaats met de Ondernemingsraad.


Sollicitatie en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 29 juni 2019.Solliciteer hier!