Bestuurder - 36 uur uur - Rotterdam

OVER ORION
Orion is een leef- en werkgemeenschap met een antroposofische grondslag en is in 1994 opgericht in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Orion biedt begeleiding, behandeling en verzorging aan ongeveer 118 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in woonlocaties in de Rotterdamse wijken Zevenkamp en Nesselanden en in Zevenhuizen.
Daarnaast is er voor bewoners van Orion en ruim 50 externe cliënten de mogelijkheid een dagbesteding te vinden in de bijna 20 werkplaatsen van Orion, waar uiteenlopende werkzaamheden worden verricht (van keramiek tot catering, van chocolade maken tot papier maken). Ook voor mensen die niet traditioneel tot de doelgroep behoren (ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, etc.) is er de mogelijkheid om een dagbesteding te vinden of een ambacht te leren.

 

De visie van Orion is gebaseerd op de antroposofie: ieder mens brengt bij zijn geboorte verschillende impulsen mee, ook een impuls vanuit de geestelijke wereld. Mensen ontwikkelen zich zowel vanuit zichzelf als vanuit de ontmoeting met de ander. Zij zijn vrij om hun leven vorm te geven: zelfbepaling. Ieder mens is verbonden met anderen en de omgeving: verbinding. Om de eigen impuls tot ontwikkeling te brengen, hebben mensen elkaar nodig: gelijkwaardigheid. Hierin staan wij elkaar nabij: wederkerigheid. Ieder mens maakt deel uit van en draagt op eigen unieke wijze bij aan de samenleving: diversiteit.
Orion streeft ernaar in openheid met elkaar om te gaan, waarin het uitgangspunt de goede zorg voor haar cliënten is. Orion is op ontwikkeling gericht. De ruimte voor eenieder om zich als mens te ontwikkelen is ruimschoots aanwezig. Uitgangspunt is dat Orion voor iedereen een “thuis” is.

 

DE ORGANISATIE
Orion kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens het Raad van Bestuur-/-Raad van Toezicht-model.
Samen met de manager wonen, de manager werken, de manager vakgroep en de manager bedrijfsbureau vormt de bestuurder het managementteam. Daarnaast heeft Orion samen met de Zevenster en IJsselmonde-Oost een gezamenlijk bedrijfsbureau. De manager bedrijfsbureau werkt voor deze drie organisaties. De medezeggenschap is geregeld via de cliëntenraad, de bewonersraad en de ondernemingsraad. Vorig jaar heeft Orion het predicaat “beste werkgever” gekregen. Orion heeft een begroting van ongeveer €13,5 miljoen en er werken circa 250 medewerkers.

 

ONTWIKKELINGEN
Orion is een kleine zorgorganisatie met een grote groep zeer kwetsbare cliënten. Gezien diverse externe ontwikkelingen waaronder het steeds beperktere aanbod aan gespecialiseerd personeel, (zowel in de directe uitvoering als in de ondersteuning), is Orion actief op zoek naar toekomstige samenwerkingen. Hierbij wordt met name gedacht aan samenwerking wat betreft het bedrijfsbureau en op het terrein van kwaliteit van zorg.

De volgende kwesties/trends zullen de komende jaren de aandacht vragen van de organisatie: vergrijzing van de cliëntenpopulatie, schaarste van personeel, thuis wonen en ambulante ondersteuning in plaats van intramuraal, beperktere financiering, de toegang tot de zorg en dagbesteding die steeds beperkter wordt, grote technologische ontwikkelingen, langdurige zorg gericht op integratie binnen het reguliere maatschappelijke leven, appartementbewoning in plaats van groepswonen, beschutte werkplekken in plaats van sociale werkvoorziening en dagbesteding, introductie zorgalarmeringssysteem en duurzaamheid en milieu.

 

OPDRACHT VOOR DE BESTUURDER VOOR DE KOMENDE PERIODE
In verband met het aanstaande prepensioen van de huidige bestuurder is Orion op zoek naar een nieuwe bestuurder die invulling gaat geven aan de volgende opdracht.
In 2018 is reeds ingezet op bovengenoemde ontwikkelingen en op het realiseren van groei. Daartoe is de afgelopen periode een groot aantal initiatieven gestart vanuit het eerder opgestelde strategisch plan voor 2018-2020. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht de reeds ingezette koers verder door te voeren.

Belangrijke uitgangspunten hierin zijn:
• Zorgdragen voor het behoud van een financieel gezonde organisatie door het vergroten van de capaciteit en door uitvoering te geven aan het ingezette plan om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Er zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om de capaciteit van Orion te laten doorgroeien naar 130 cliënten.
• Het realiseren van nieuwbouw. Deze nieuwbouw dient een aantal functioneel verouderde panden te vervangen en heeft als doel in te spelen op de toenemende zorgvraag van een groot aantal bewoners. Ook beoogt de nieuwbouw de efficiency te verbeteren. Door de in het verleden doorgevoerde kleinschaligheid wordt er momenteel onvoldoende efficiënt gewerkt.
• Orion streeft naar samenwerking met andere zorgaanbieders. Continuïteit van de zorg- en dienstverlening met behoud van de antroposofische identiteit staat hierbij centraal. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij of zij de verschillende mogelijkheden hiertoe nader verkent.
• Verder doorvoeren van een cultuur die resultaatgerichter en bedrijfsmatiger is met behoud van een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

 

PROFIEL VAN DE BESTUURDER
De bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de bedrijfsvoering en de continuïteit van Orion en zorgt voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardig functionerende organisatie. De bestuurder stuurt de managers aan en bewaakt de samenhang in de organisatie. Hij of zij geeft op inspirerende wijze leiding aan de managers door zichtbaar en toegankelijk te zijn en door hen te stimuleren tot verdere groei, innovatie en samenwerking.
De bestuurder is tevens het boegbeeld van de organisatie en draagt zorg voor een duidelijk en herkenbaar gezicht van Orion op regionaal niveau. De bestuurder bestuurt met warme aandacht en betrokkenheid en is in staat zowel binnen als buiten de organisatie actief verbindingen te leggen. De bestuurder treedt op als gewaardeerd gesprekspartner van de medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht en draagt zorgt voor een open communicatie.
De bestuurder van Orion beschikt over een visie op het werkveld in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij of zij is in staat vanuit de visie van Orion een strategie te ontwikkelen die recht doet aan de gewenste positie van Orion als professionele dienstverlener en werkgever. Hij of zij geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap.

 

FUNCTIE-EISEN
De bestuurder van Orion heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijk manager, directeur of bestuurder in de langdurige zorg, bij voorkeur in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een academisch opleidingsniveau en affiniteit met de antroposofie zijn noodzakelijk. Hij of zij heeft de uitgesproken ambitie om de antroposofische grondslag van de organisatie te borgen en te blijven uitdragen. De bestuurder van Orion is inhoudelijk gedreven en heeft tevens een sterk ontwikkelde expertise op het gebied van bedrijfsvoering. Hij of zij is in staat om zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau te schakelen en hierin effectief te communiceren. Hij of zij weet de noodzakelijke verbetering, vernieuwing en samenwerking door middel van verbindend leiderschap, dialoog en gedragen concrete doelstellingen in gang te zetten. Hij of zij weet de managers en medewerkers te inspireren en uit te dagen. Hij of zij heeft ervaring in het succesvol managen van complexe verandertrajecten. Daarnaast beweegt de bestuurder zich gemakkelijk in het externe netwerk en weet hij of zij door open, transparant en constructief te communiceren de samenwerking met de externe partners adequaat te onderhouden en te verbeteren en met ondernemerszin nieuwe samenwerkingen te entameren.

 

COMPETENTIES
• Analytisch en strategisch vermogen met visie, daadkracht en besluitvaardigheid.
• Organisatie- en omgevingssensitiviteit en een groot empathisch vermogen. Tevens weet hij of zij te boeien en te binden.
• Enthousiasmerend en transparant.
• Overtuigingskracht.
• Authentiek, betrouwbaar, integer en vertrouwenwekkend.

 

ARBEIDSVOORWAADEN
Salariëring is conform WNT-2, Orion is ingedeeld in klasse II. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van drie jaar.

 

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Van Ham & van der Heijden, in de persoon van drs. Tonnie van Ham, partner/senior adviseur. Zij voert gesprekken met geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna volgen er twee gespreksrondes met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht en een delegatie vanuit het managementteam. Vervolgens zijn er nog gesprekken met de adviescommissies van de bewonersraad, cliëntenraad en ondernemingsraad. Het streven is de procedure voor eind januari 2019 af te ronden.

 

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085- 0479149. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 10 december 2018. Solliciteer hier!