Drie Accountmanagers voor ActiZ - 36 uur - Utrecht

ALGEMEEN

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De aangesloten leden zijn heel divers, in omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Met elkaar wordt een maatschappelijke verantwoordelijkheid gevoeld om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden. En daarmee bij te dragen aan het welbevinden van mensen. Het uitgangspunt daarbij is dat mensen zoveel mogelijk regie houden over het leven dat zij willen leiden.

 

De aangesloten leden zijn met hun medewerkers dagelijks actief om de zorg en ondersteuning voor ouderen, (chronisch) zieken en jeugd in een dynamische samenleving duurzaam te realiseren. Als branchevereniging behartigt ActiZ de belangen van haar leden. ActiZ is de verbindende schakel tussen de leden, de politiek, stakeholders en de samenleving. Met elkaar wordt bijgedragen aan het welbevinden van mensen.

 

De organisatie

ActiZ is een vereniging die wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een vertegenwoordiging van leden. Een uitzondering hierop vormt de voorzitter van het bestuur. Bestuurstaken zijn onder andere de strategische beleidsvorming, de vaststelling van het jaarplan, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast houdt het bestuur op hoofdlijnen toezicht op de dagelijkse leiding van ActiZ.

Het bureau van ActiZ wordt aangestuurd door een directeur en er wordt gewerkt met 75 fte.

 

Als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen, die effect hebben op de zorg en daarmee ook op ActiZ als branchevereniging, wordt er momenteel een wijziging doorgevoerd in de verenigingsstructuur.

De nieuwe verenigingsstructuur impliceert een herijking van rol, werkwijze en inrichting van het bureau. Het betekent o.a. dat het ‘primair proces’ wordt afgestemd op de nieuwe werkwijze binnen de vereniging (langs lijnen van segmenten en thema’s).

 

Het ActiZ bureau

Het bureau gaat werken langs de lijnen van de volgende segmenten: Zorg Thuis (ZT), Wonen & Zorg (W&Z) en Revalidatie & Herstel (R&H) en Jeugd. Een kerngroep van 6-8 bestuurders/directeuren per segment is, op basis van mandaat dat de ALV geeft, verantwoordelijk voor de belangenbehartiging, de lobby, de informatievoorziening en de woordvoering. Vanuit de segmenten kunnen werk- en projectgroepen worden opgestart voor specifieke thema’s. De kerngroepen zijn verantwoordelijk om leden te betrekken en voor adequate consultatie over belangrijke issues.

 

Er is een beperkt aantal overkoepelende thema’s, namelijk Cao/arbeidsmarkt en Informatisering. In een commissie met bestuurders/directeuren wordt de beleidsvorming van deze onderwerpen vormgegeven. De thema’s zijn flexibel en kunnen in de loop van de jaren veranderen.

 

Het bestuur heeft tot taak de samenhang tussen de segmenten, thema’s en overige onderwerpen binnen de vereniging te bewaken en erop toe te zien dat segmenten en commissies functioneren zoals is afgesproken.

 

 

In het organogram is te zien dat het primair proces wordt ingericht langs de lijnen van segmenten en thema’s. Analoog aan de nieuwe structuur van de vereniging is sprake van vier kernteams die parallel lopen aan de verschillende segmenten: Zorg Thuis, Wonen & Zorg, Revalidatie & Herstel en Jeugd.
Daarnaast is sprake van twee themateams, ook analoog aan de gekozen verenigingsstructuur: Cao/arbeidsmarkt en Informatisering.

In elk van de kernteams zijn de volgende ‘disciplines’ vertegenwoordigd:

·         financiering/contractering

·         kwaliteit

·         opleiding/arbeidsmarkt

·         communicatie

·         secretariële ondersteuning.

 

Medewerkers in deze disciplines werken (zoveel als mogelijk) ‘voor één kernteam. Het is mogelijk dat medewerkers voor meerdere teams werkzaamheden verrichten.

 

DE FUNCTIE VAN ACCOUNTMANAGER

Eén van de medewerkers van het kernteam vervult de rol van accountmanager.

Het betreft een nieuwe functie en voor drie van de vier kernteams is er momenteel een vacature, namelijk voor:

·         Wonen & zorg

·         Revalidatie & Herstel

·         Zorg Thuis

Het is een echte ‘spin in het web’ functie. De accountmanager heeft de inhoudelijke coördinatie in het kernteam, in nauwe afstemming met de voorzitter van de kerngroep. De accountmanager is (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en realisatie van het beleid op het toegewezen segment en de onderlinge afstemming met de andere segmenten en thema’s.

 

De accountmanager:

·         is de linking pin naar de (voorzitter van de) kerngroep

·         bepaalt in samenspraak daarmee de ‘agenda’ voor de kerngroep

·         heeft, in het verlengde van die agenda, in afstemming/samen met de voorzitter van de kerngroep contact met relevante stakeholders

·         vertegenwoordigt (in afstemming met de voorzitter van de kerngroep) het betreffende segment en onderhandelt met overheid, politiek en belangenorganisaties met als doel het ten voordele van de leden beïnvloeden van (complexe) besluitvormingsprocessen.

·         bewaakt mede de afstemming met andere kernteams en daarmee de consistentie van beleid van de vereniging

·         geeft functioneel leiding aan de medewerkers van het kernteam

·         representeert voor het eigen segment ActiZ zowel in- als extern in diverse projecten en overlegsituaties

·         geeft op strategisch niveau leiding aan projecten.

 

FUNCTIE-EISEN

·         Academisch werk- en denkniveau.

·         Bekend met de sector waarin de leden van ActiZ werkzaam zijn. Deze branchekennis is van belang voor de belangenbehartiging, de branche-ontwikkeling en voor het vertalen van innovatieve ontwikkelingen in scenario’s voor beleid.

·         Een relevant landelijk netwerk.

·         Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder die in een branchevereniging.

·         Ervaring met lobby/collectieve belangenbehartiging.

·         Visie op de zorg en verwante samenlevingsvraagstukken.

·         Ervaring met projectleiding aan hoogopgeleide professionals.

 

COMPETENTIES

·         Ledensensitief en netwerker, verbindend naar stakeholders en de leden.

·         Natuurlijk gezag en stevige persoonlijkheid om ActiZ op alle niveaus te kunnen vertegenwoordigen.

·         Stimulerende rol richting de leden, klantgericht en ondersteunend aan de leden.

·         Samenwerken in co-creatie met leden, stakeholders en collega’s.

·         Proactief in het signaleren van belangrijke lobby-thema’s en in (het proces van) belangenbehartiging.

·         Wendbaar (kunnen denken in scenario’s).

·         Project- en adviesvaardigheden.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris bedraagt max. € 6.600,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. ActiZ biedt een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarbij het de intentie is deze om te zetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE

De werving en selectie wordt verricht door Van Ham & van der Heijden, in de persoon van mevrouw

drs. Tonnie van Ham en mevrouw Djamilla van der Heijden, beide senior adviseurs.

Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functies geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.

Aansluitend zullen de gespreksrondes plaatsvinden met selectiecommissie. Deze gesprekken zullen medio/eind september plaatsvinden. Daarna volgt begin oktober een assessment en medio oktober de vervolggesprekken met de selectie- en adviescommissies. Het is het streven de procedure voor eind oktober af te ronden.

  

SOLLICITEREN

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham of Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49 Mocht u een voorkeur hebben voor een van de beleidsterreinen dan dit graag vermelden in de motivatiebrief.

De reactietermijn voor deze functies is inmiddels versteken.